Thursday, 25 October 2012

Klasifikasi Jenayah Dalam Islam


1. Jenayah HUDUD - Suatu perbuatan jenayah yang pelakunya dihukum dengan mana-mana hukuman yang ditetapkan carnya dan kadarnya oleh syara' sendiri menurut nas-nas Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, ia tidak boleh dimaafkan, diubah, ditukar ganti, diringankan atau diberatkan oleh hakim atau sesiapa sahaja kerana ia merupakan sebahagian daripada hak Allah SWT.

Jenayah-jenayah hudud yang disepakati oleh para ulama' meliputi :

1)Zina
2)Qazaf (menuduh orang melakukan zina tanpa mengemukakan 4 orang saksi)
3)Minum Khamar iaitu setiap minuman yang memabukkan
4)Curi
5)Hirabah atau rompakan bersenjata dan
6)Riddah (murtad).


2. Jenayah Qisas - Jenayah bahagian ini meliputi perbuatan membunuh dan perbuatan yang membawa kepada kecederaan.

3. Ta'zir - Ini meliputi perbuatan-perbuatan jenayah lain yang tidak merangkumi jenayah hudud dan qisas. Jenayah Ta'zir tidak ditetapkan hukumannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebaliknya diserahkan kepada budi bicara pihak makhamah bagi memutuskan hukuman yang difikirkan munasabah ke atas penjenayah dengan mengambil kira saiz jenayah yang dilakukan dan juga berdasarkan kepada kepentingan umum.

[Dipetik daripada buku kecil mengenai Hukum Hudud]


No comments: